Draft preview only
- do not share externally.

Kopiuj tekst

Regulamin pracy dziennikarzy na 32. Finale WOŚP

26 i 28 stycznia, studio telewizyjne i teren koncertu na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 

 1. Możliwość pracy na terenie studia telewizyjnego, z którego realizowana będzie transmisja 32. Finału WOŚP oraz na terenie koncertu głównego (zwanych dalej "Finałem"), dostępna jest wyłącznie dla mediów, które otrzymają zgodę organizatora w ramach prowadzonego przez niego procesu akredytacyjnego w Bazie Mediów WOŚP.
 2. Praca mediów na terenie studia telewizyjnego i terenie koncertu odbywać się może wyłącznie w wyznaczonych przez organizatora strefach.
 3. Wszyscy dziennikarze pracujący na Finale, legitymujący się ważną legitymacją prasową, mogą wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (w tym m.in. ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. „Prawo prasowe”) oraz normami obyczajowymi i zasadami etyki dziennikarskiej. W szczególności dziennikarze zobowiązani są do uszanowania prawa uczestników Finału do niewyrażenia zgody na udział w jakichkolwiek publikacjach oraz przestrzegania obowiązku uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników Finału.
 4. Dziennikarze wykonujący swoje obowiązki na Finale zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących na nim zasad i regulaminów wprowadzonych przez Organizatora, a także do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora potwierdzającego akredytację. 
 5. Organizator przygotuje dla akredytowanych dziennikarzy specjalną strefę - Centrum Prasowe, w którym: dostępne będą wszystkie aktualne informacje dotyczące Finału WOŚP; zapewniony zostanie darmowy dostęp do Internetu i zaplecze do pracy dziennikarskiej; zaoferowana będzie pomoc w przygotowaniu wszelkich materiałów prasowych, w tym w przeprowadzaniu wywiadów z zaproszonymi gośćmi i muzykami. 
 6. W ramach 32. Finału WOŚP organizator prowadzi dwa procesy akredytacyjne, na: 1) konferencję prasową przed Finałem WOŚP (26 stycznia, godz. 12:00, studio 32. Finału WOŚP) oraz 2) wydarzenia organizowane w ramach Finału WOŚP (koncerty, konferencje prasowe, spotkania w studio), realizowane 28 stycznia.  
 7. Wnioski o akredytację przyjmowane są wyłącznie poprzez Bazę Mediów WOŚP. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. Złożenie wniosku o akredytację jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu pracy dziennikarzy na 32. Finale WOŚP.
 9. Wypełnienie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji.
 10. Akredytacje są bezpłatne.
 11. Liczba akredytacji jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić akredytacji bez podania przyczyny.
 12. Zmiana danych zawartych we wniosku akredytacyjnym nie będzie możliwa w czasie Finału. Akredytacje prasowe są imienne.
 13. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wprowadzania na teren Centrum Prasowego osób towarzyszących i obowiązuje tylko dla osoby, której została ona udzielona.
 14. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych. Ujawnienie po udzieleniu akredytacji, że wnioskujący o akredytację podał nieprawdziwe dane, skutkować będzie pozbawieniem akredytacji przez organizatora.
 15. Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem media.wosp.org.pl w zakładce „Do pobrania” oraz na stronie newsroom.wosp.org.pl
 16. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie – pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych osób, którym zostały udzielone akredytacje oraz, że wejdą w życie po ich ogłoszeniu na stronach internetowych, o których mowa wyżej.
 17. Zmiana regulaminu, o której mowa w punkcie 16, następować będzie w ten sposób, że zmieniony tekst regulaminu opublikowany będzie na wskazanych wyżej stronach internetowych organizatora z podaniem daty wejścia w życie zmiany.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Prasowym WOŚP: [email protected]